Ca Đoàn Têrêsa

2344 Cota Ave., Long Beach, CA 90810
E-mail:  cadoan_teresa_longbeach@yahoo.com

Nhập Lễ Thánh Vịnh Dâng Lễ Hiệp Lễ Tạ Lễ Các Thánh-Bộ Lễ Linh Tinh
Home

Những Bài Thánh Vịnh

STT

Thánh Vịnh

Phổ Nhạc

Sử Dụng

Nơi Lưu

Lời cho slides

pdf

1

TV-1

Kim Long

CNTN 6C; Lễ chung thánh Nam Nữ

Tủ sách

TV-1 Hạnh Phúc Thay

Nam Hoa


Tủ sách

2

TV-4

Hải Triều

CNPS 3B

Tủ sách

3

TV-8

Kim Long

Lễ Chúa Ba Ngôi; Lễ rửa tội

Tủ sách

4

TV-14

Kim Long

CNTN 16C, CNTN 22B; Lễ chung thánh Nam Nữ

Tủ sách

5

TV-15

Kim Long

CNPS 3A, CNTN 13C, CNTN 33B, Ơn Thiên Triệu

Tủ sách

TV-15 Chúa Là Phần Gia Nghiệp

Khuyết danh


Tủ sách

6

TV-16

Kim Long


Tủ sách

7

TV-17

Hải Triều

CNTN 30A, CNTN 31B

Tủ sách

8

TV-18B

Kim Long

CNMC 3B, CNTN 3C, CNTN 26B

Tủ sách

9

TV-21

Viết Chung

CNTN 28A

Tủ sách

TV-21

Xuân Thảo

Lễ Lá, Chung Tuần Thánh

Tủ sách

10

TV-22

Duy Thiên


Tủ sách

TV-22

Viết Chung

CNTN 28A

Tủ sách

TV-22 Chúa Chăn Nuôi Tôi

Phanxicô


Tủ sách

TV-22 Đồng Xanh Thơ

Cao Huy Hoàng


Tủ sách

11

TV-23

Xuân Thảo

CNMV 4A, Chư Thánh (1/11)

Tủ sách

12

TV-24

Kim Long

CNMC 1C; CNMC 1B; CNTN 3B; CNTN 26A

Tủ sách

13

TV-26 Chúa Là Nguồn Ánh Sáng

Cát Minh


Tủ sách

14

TV-28

Kim Long

Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa

Tủ sách

TV-28

Martinô

Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa

Tủ sách

TV-28

Xuân Thảo

Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa

Tủ sách

15

TV-29

Kim Long

CNVQ; CNPS 3C; CNTN 10C; CNTN 13B

Tủ sách

16

TV-31

Kim Long

CNTN 6B; CNTN 11C; Rửa tội

Tủ sách

TV-31

Martinô

CNTN 6B

Tủ sách

17

TV-32

Kim Long

CNMV 2A; CNPS 5A; CNTN 19C

Tủ sách

18

TV-33

Xuân Thảo

CNMC 4C; CNTN 19B, 20B & 21B; CNTN 30C

Tủ sách

19

TV-39

Xuân Thảo

CNTN 2A; CNTN 2B; CNTN 20C; Truyền Tin (25/5); Khấn Dòng

Tủ sách

20

TV-40

Mi Trầm

CNTN 7B

Tủ sách

21

TV-44

Mi Trầm

Đức Mẹ Lên Trời (15/8)

Tủ sách

22

TV-45

Kim Long


Tủ sách

23

TV-46

Xuân Thảo

Lễ Chúa Thăng Thiên

Tủ sách

24

TV-49

Mi Trầm

CNTN 10A

Tủ sách25

TV-50

Xuân Thảo

Lễ Tro; CNMC 1A; CNMC 5B; CNTN 24C; CTVQ

Tủ sách

26

TV-53

Kim Long

CNTN 5B

Tủ sách

27

TV-62

Kim Long

CNTN 12C; CNTN 22A; CNTN 32A

Tủ sách

28

TV-64

Xuân Thảo

CNTN 15A

Tủ sách29

TV-65

Kim Long

CNTN 14C; CNPS 6A; Lễ Rửa Tội

Tủ sách

30

TV-66

Kim Long

CNTN 6C; CNTN 20A; Đức Mẹ Chúa Trời

Tủ sách

31

TV-67

Kim Long

CNTN 22C

Tủ sách

32

TV-70

Kim Long

CNTN 4C

Tủ sách

33

TV-71

Kim Long

CNMV 2A; Lễ Hiển Linh

Tủ sách

34

TV-77

Kim Long

CNTN 18B

Tủ sách

35

TV-79

Kim Long

CNMV 1B; CNVM 4C; CNTN 27A

Tủ sách

36

TV-84

Kim Long

CNMV 2B; CNTN 15B; CNTN 19A

Tủ sách

TV-84

Mi Trầm

CNMV 2B; CNTN 15B; CNTN 19A

Tủ sách

37

TV-85

Xuân Thảo

CNTN 16A

Tủ sách38

TV-88

Kim Long

CNMV 4B; Vọng Giáng Sinh; CNTN 13A; Thánh Giuse

Tủ sách

39

TV-89

Kim Long

CNTN 23C; CNTN 28B

Tủ sách

40

TV-90

Kim Long

CNMC 1C

Tủ sách

41

TV-92

Xuân Thảo

Lễ Chúa Ki-tô Vua

Tủ sách

43

TV-95

Kim Long

CNTN 4B; CNTN 18C; CNTN 23A; CNTN 27C; CNMC 3A

Tủ sách

44

TV-97

Kim Long

Lễ Ngày Giáng Sinh; CNTN 28C; CNTN 33C; CNPS 6B; Đức Mẹ Vô Nhiễm

Tủ sách

TV-97

Thy Yên

CNPS 6B; CNTN 28C

Tủ sách

45

TV-99

Kim Long

CNPS 4C; CNTN 11A

Tủ sách

46

TV-102 Đấng Từ Bi

Cát Minh


Tủ sách

TV-102

Kim Long

CNTN 2A; CNTN 7C; CNTN 8B; Lễ Thánh Tâm; CNTN 24A; CNMC 3C; CNPS 7B

Tủ sách

TV-102

Xuân Thảo

CNMC 3C; CNPS 7B; CNTN 7A, 7C, 8B; Lễ Thánh Tâm

Tủ sách

47

TV-103

Kim Long

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống; Lễ Thêm Sức

Tủ sách


TV-106

Xuân Minh

CNTN 12B

Tủ sách


48

TV-109

Kim Long

Lễ Mình Máu Chúa (Năm C); Lễ Truyền Chức

Tủ sách

49

TV-112

Kim Long

CNTN 25C

Tủ sách

50

TV-114

Kim Long

CNTN 24B

Tủ sách

TV-114

Xuân Thảo


Tủ sách51

TV-115

Mi Trầm

CNMC 2B

Tủ sách

TV-115

Việt Chung

Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Năm B)

Tủ sách

52

TV-116

Kim Long

CNTN 9C; CNTN 21C

Tủ sách

53

TV-117 Khải Hoàn Ca

Nguyễn Duy


Tủ sách

TV-117

Viết Chung

CNPS 4B

Tủ sách

54

TV-118

Kim Long

CNTN 6A; CNTN 17A

Tủ sách55

TV-120

Xuân Thảo

CNTN 29C; Lễ Giao Thừa

Tủ sách

56

TV-121

Vũ Đình Ân

CNMV1A; Lễ Chúa Ki-tô Vua (Năm C)

Tủ sách

57

TV-122

Viết Chung

CNTN 14B

Tủ sách

58

TV-125

Kim Long

CNTN 30B; CNMV 2C; CNMC 5C

Tủ sách

TV-125

Viết Chung

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Tủ sách

59

TV-127

Kim Long

CNTN 27B; CNTN 33A; Lễ Hôn Phối; Lễ Thánh Gia

Tủ sách

60

TV-129

Kim Long


Tủ sách61

TV-130

Viết Chung

CNTN 31A

Tủ sách

62

TV-136

Hải Triều

CNMC 4B

Tủ sách

63

TV-137

Kim Long

CNTN 21A; CNTN 5C; CNTN 17C

Tủ sách

64

TV-144

Kim Long

CNTN 1B; CNTN 14A; CNTN 18A; CNTN 25A; CNTN 31C; CNPS 5C

Tủ sách

65

TV-145

Xuân Thảo

CNMV 3A; CNTN 4A; CNTN 23B; CNTN 32B; CNTN 26C

Tủ sách

66

TV-146

Kim Long

CNTN 5B

Tủ sách

67

TV-147

Xuân Thảo


Tủ sách68

Thánh Ca Đanien

Xuân Thảo


Tủ sách69

Thánh Ca Ngợi Khen

Viết Chung

CNMV 3B

Tủ sách

70

Vịnh Ca 127

Khuyết danh

Lễ Hôn Phối

Tủ sách